jinhuiwong
vuxx

Updated a year ago

Be Cool with Vue and WeUI.

github: https://github.com/jinhuiWong/vux-2.0

Vux

Vux 基于VueWeUI的组件库。

Vux的目标是:

  • 尽量满足手机端页面大部分组件需求。
  • 尽量保持小体积(甚至不依赖Zepto)。
  • 尽量简洁优雅。

Demo

http://jh-wong.com/vux2

文档修订

# clone the doc repo
git clone https://github.com/jinhuiWong/vux-doc.git

# 安装gitbook-cli
npm install gitbook-cli -g

# cd到文档目录
gitbook install
gitbook serve