pbiecek
Przewodnik po pakiecie R wersja 4.0

Updated 4 years ago

Robert Benke (@robertbenke) started discussion #69

3 years ago · 0 comments

Open

Stała 1.4826≈1/Φ(−1)(3/4)1.4826 \approx 1/ \Phi^(-1)(3/4)1.4826≈1/Φ​(​​−1)(3/4) jest wybrana by wartość oczekiwana była równa odchyleniu standardowemu dla modelu normalnego.

Jak badać rozkład jednej zmiennej? (Edit this file)

nie chodziło przypadkiem o to zeby odchylenie medianowe (jest 'EX') bylo rowne odch. std?

No description provided.

No comments on this discussion.


to join this conversation on GitBook. Already have an account? Sign in to comment
Notifications

You’re not receiving notifications from this thread.


1 participant